Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van www.elinevulsma.nl zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: 'Verkoopvoorwaarden') van toepassing.
Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Deze Verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van www.elinevulsma.nl zijn vrijblijvend en www.kunstkoop.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door www.elinevulsma.nl. www.elinevulsma.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt www.elinevulsma.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Bezorging
Alle www.elinevulsma.nl artikelen worden doorgaans binnen 1 week na ontvangst van de betaling geleverd. U krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order. Doordat ieder schilderij uniek is kan het echter voorkomen dat een www.elinevulsma.nl artikel al verkocht is. In dat geval krijgt u zo spoedig mogelijk per e-mail bericht.
De door www.elinevulsma.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
De levering van de producten geschiedt zodra de betaling door ons is ontvangen. www.elinevulsma.nl artikelen worden goed en veilig verpakt verzonden via Post NL. Als u niet thuis bent bij aflevering zal Post NL een afhaalbericht achterlaten. Met dit afhaalbericht kunt u uw bestelling dan binnen twee weken afhalen bij het dichtst bij u in de buurt gelegen postkantoor.

Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's (€) en  inclusief handlings- en verzendkosten.
Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na bestelling. Er kan alleen worden  geleverd nadat het geld is ontvangen via vooruitbetaling op het door ons aan u verstrekte gironummer, of via Paypal.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is www.elinevulsma.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan www.elinevulsma.nl verschuldigd bent, heeft voldaan.


Product aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u www.elinevulsma.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail en gemotiveerd kennis te geven. Bedenk wel dat kleuren van de schilderijen licht kunnen afwijken van de getoonde foto's. Deze zijn digitaal verwerkt en benaderen het kunstwerk zo dicht als mogelijk.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal www.elinevulsma.nl, na retournering van de producten, de factuurwaarde restitueren.

Indien u bij aflevering een beschadigd product contstateert, kunt u het betreffende product  retour zenden naar www.elinevulsma.nl. www.elinevulsma.nl zal, indien de klant reeds betaald heeft, de factuurwaarde van de kunstwerken vergoeden. De kosten van retourverzending zullen ook door www.elinevulsma.nl worden vergoed. De kosten van verzending naar de klant, zullen voor rekening van de klant komen.

Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en www.elinevulsma.nl, dan wel tussen www.elinevulsma.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en www.elinevulsma.nl, is www.elinevulsma.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door www.elinevulsma.nl.
De communicatie tussen www.elinevulsma.nl en de klant zal (voornamelijk) via e-mail plaatsvinden.

Persoonsgegevens
www.elinevulsma.nl respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons heeft en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. www.elinevulsma.nl beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. www.elinevulsma.nl verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft www.elinevulsma.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat www.elinevulsma.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan www.elinevulsma.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Diversen
Indien u aan www.elinevulsma.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is www.elinevulsma.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan  www.elinevulsma.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met www.elinevulsma.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door www.elinevulsma.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht en in bepaalde gevallen het Europees recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

"));